18. zasadnutie

Číslo zasadnutia: 18/2016
Dátum konania: 22. august 2016
Miesto konania: Veľká zasadačka Magistrátu mesta Košice

Program

Strana: [1]  [2]  [3]  [4] 

Bod č. 6

       
Informácia o poskytnutých dotáciách z vlastných príjmov Košického samosprávneho kraja v zmysle Všeobecne záväzného nariadenia Košického samosprávneho kraja č. 3/2006 o poskytovaní dotácií v znení neskorších zmien a doplnkov
 

Bod č. 7

       
Návrh VZN KSK, ktorým sa mení VZN KSK č. 18/2012 o poskytnutí finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku základným umeleckým školám, jazykovým školám a školským zariadeniam v znení neskorších predpisov
 

Bod č. 8

       
Program podpory rozvoja ľudských zdrojov v digitálnej ekonomike
 

Bod č. 9

       
Informatívna správa k príprave medzinárodnej konferencie „Posilňovanie ľudských práv v oblasti zamestnanosti na Slovensku“
 

Bod č. 10

       
Akademické dni mesta Košice
 
Strana: [1]  [2]  [3]  [4] 

 

Dokumenty

 

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 26.08.2016 09:52
Upravené: 19.10.2016 11:10