20. zasadnutie

Číslo zasadnutia: 20/2016
Dátum konania: 5. december 2016
Miesto konania: Veľká zasadačka Magistrátu mesta Košice

Program

Strana: [1]  [2]  [3]  [4]  [5] 

Bod č. 6

       
Informácia o poskytnutých dotáciách z vlastných príjmov Košického samosprávneho kraja v zmysle Všeobecne záväzného nariadenia Košického samosprávneho kraja č. 3/2006 o poskytovaní dotácií v znení neskorších zmien a doplnkov.
 

Bod č. 7

       
Návrh rozpočtu Košického samosprávneho kraja na roky 2017 - 2019.
 

Bod č. 8

       
Návrh VZN KSK, ktorým sa mení VZN KSK č. 18/2012 o poskytnutí finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku základným umeleckým školám, jazykovým školám a školským zariadeniam v znení neskorších predpisov.
 

Bod č. 9

       
Návrh Všeobecne záväzného nariadenia Košického samosprávneho kraja o zriadení a zrušení zariadení školského stravovania.
 

Bod č. 10

       
Návrh na schválenie spolufinancovania projektu "Zriadenie a prevádzka Informačného bodu v Košiciach" z Programu spolupráce Interreg V-A Slovenská republika-Maďarsko v programovom období 2014-2020.
 
Strana: [1]  [2]  [3]  [4]  [5] 

 

Dokumenty

 

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 25.11.2016 10:11
Upravené: 10.02.2017 15:12